Belangrijk bij afsluiten

Er is meer dan alleen de premie voor een levensverzekering. U wilt uiteraard ook een levensverzekering die voor uw situatie en doeleinde(n) niet alleen financieel maar ook fiscaal het meest aantrekkelijk is. En dat gaat verder dan alleen de hoogte van de premie. Wanneer u verschillende aanbieders van verzekeringsproducten met elkaar gaat vergelijken doet u er voor uzelf goed aan om bijvoorbeeld ook naar de volgende zaken te informeren:

De looptijd van de verzekering / de duur van het contract

Hierbij kan sprake zijn van een maximale looptijd of juist van een minimale looptijd. Het is handig om te weten dat het moment waarop de overeenkomst ingaat valt op de datum dat de polis door u als verzekeringnemer is ondertekend én de eerste premie op de rekening van de verzekeraar is gestort. U heeft vervolgens als verzekeringnemer het recht om het contract binnen een periode van 30 dagen na het ingaan van de overeenkomst alsnog op te zeggen. Opgaaf van reden is hierbij niet verplicht. Let op: de ingangsdatum van het contract, evenals de overeengekomen einddatum, dienen te zijn opgenomen in de bijzondere voorwaarden die door u ter goedkeuring ondertekend moeten worden.

De kosten van een levensverzekering

Let goed op de eventuele verschillen in de kosten die verzekeraars u in rekening brengen. U kunt dit goed met elkaar vergelijken door de totale kosten uit te drukken in een percentage van de premie. Met andere woorden: welk deel van de door mij betaalde premie houdt de verzekeraar in als kosten en welk deel blijft er vervolgens nog van de premie over dat uiteindelijk voor mij kan renderen? Informeer hierbij onder meer naar de in- en uitstapkosten en de eventuele beheerskosten. Overigens is de hoogte van deze kosten mede afhankelijk van de hoogte van uw nieuwe stortingen of reeds gespaarde kapitaal. Ook het feit of u een nieuwe of bestaande klant van de verzekeringsmaatschappij bent is hierop van invloed.

Een korte toelichting op de verschillende kosten:

  • Instapkosten: Letterlijk de kosten om in te kunnen stappen. Sommige verzekeraars rekenen slechts eenmalig instapkosten, andere bij iedere storting. Het is gebruikelijk dat verzekeraars de instapkosten in mindering brengen op uw instapbedrag.
  • Uitstapkosten: Wat kost het u om voor de einddatum uit te stappen? Het kan zijn dat de uitstapkosten geleidelijk afnemen met het verstrijken van de looptijd. Er zijn ook levensverzekeringen waarbij er na een bepaalde datum helemaal geen uitstapkosten meer gevraagd worden.
  • Beheerskosten: Sommige verzekeringsmaatschappijen brengen kosten in rekening voor het beheren van uw (beleggings)kapitaal. Beheerskosten kunnen tevens variëren afhankelijk van de type beleggingsfondsen die u kiest voor uw beleggingsverzekering.
  • Overdrachtskosten van fondsen: Bij een beleggingsverzekeringsverzekering kiest u in welke fondsen er belegd wordt en in welke niet. U kunt hier ook tussentijds wisselingen in aanbrengen. Doet u dit eenmaal per jaar dan is dit bij de meeste verzekeringsmaatschappijen gratis. Wanneer u vaker wilt wisselen dan is het gebruikelijk dat er een percentage van het overgedragen bedrag in rekening wordt gebracht. De hoogte van dit percentage kan per verzekeraar verschillen.

Intekenbedrag / Instapbedrag / Instapticket

Veel verzekeraars stellen een minimale investering verplicht. Ook kan het zijn dat zowel voor een eerste storting als voor daaropvolgende stortingen minimumbedragen worden gevraagd. Deze bedragen kunnen per verzekeringstype en verzekeringsmaatschappij sterk uiteenlopen. Ga voor uzelf na wat voor u haalbaar en/of wenselijk is.

Belening levenspolis / Voorschot op polis

Wanneer u met uw levensverzekering een kapitaal heeft opgebouwd kunt u in veel gevallen een deel van de toekomstige uitkering lenen tot maximaal de waarde van de afkoopwaarde. Het rentevergoeding die u met een dergelijke belening op uw levenspolis verschuldigd bent aan uw verzekeraar is doorgaans relatief laag maar kan desondanks per verzekeraar en verzekeringsvorm verschillen. Ook biedt niet iedere verzekeringsmaatschappij deze mogelijkheid. NB: Een belening levenspolis / voorschot op polis is alleen mogelijk bij levensverzekering waarbij toekomstige uitkering gegarandeerd is.

Afkopen Levensverzekering

Wanneer u uw contract voor de afgesloten levensverzekering vroegtijdig (dus voor de overeengekomen einddatum) wilt beïindigen kunt u de verzekering afkopen tegen de dan geldende afkoopwaarde. Hiermee wordt het recht op de uitkering afgekocht. Verzekeraars keren bij afkoop doorgaans niet 100% van het opgebouwde kapitaal uit. Vergelijk bij de verschillende verzekeringsmaatschappijen welke uitkeringspercentages gehanteerd worden.

Opnamevergoeding

Bij sommige levensverzekeringen kunt u na een bepaalde looptijd (meestal minimaal acht jaar) eenmalig of periodiek een gedeelte van het tot dan toe opgebouwde kapitaal opnemen. (Dit heeft dan uiteraard een lagere uiteindelijke uitkering tot gevolg.) Sommige verzekeraars staan dit in het geval van onvoorziene omstandigheden eenmalig kosteloos toe. Verschillende verzekeringsmaatschappijen bieden hierin verschillende mogelijkheden.

Premievrij maken van de levensverzekering

Biedt de verzekeraar om na verloop van tijd uw levensverzekering premievrij te maken? En onder welke voorwaarden zou dit eventueel kunnen. Wanneer u uw verzekering premievrij maakt stopt u met het betalen van premie. De uitkering aan het einde van de looptijd valt daardoor lager uit aangezien het verzekerde bedrag dan gelijk is aan de waarde van het opgebouwde kapitaal op het moment dat u de levensverzekering premievrij maakte.

Verpanding

Kunt u indien gewenst verpanding op uw levensverzekering toepassen? Zo ja, onder welke voorwaarden? Dit kan van belang zijn als u de levensverzekering afsluit in verband met het afsluiten van een hypotheek.

En-bloc clausule

Een groot deel van de verzekeringsmaatschappijen hanteert bij levensverzekeringen een zogenaamde en-bloc clausule. Een en-bloc clausule bepaalt dat de verzekeraar het recht heeft om de premie in de toekomst eenzijdig te verhogen. De en-bloc clausule wordt toegepast wanneer mogelijke risico’s toenemen door veranderde omstandigheden. Wanneer de verzekeraar de premie hierdoor niet meer toereikend acht, kan deze dus verhoogd worden. Ook in onder meer de volgende gevallen heeft de verzekeraar het recht op deze maatregel toe te passen: overheidsmaatregelen waaronder wetswijzigingen, veranderingen in de regelgeving omtrent schade bij terrorismedekking (NHT) of sterke stijging van de (beheers)kosten. NB: de eenzijdige verhoging van de premies is altijd collectief en worden nooit toegepast op individuele polissen.

Wat doen de verschillende verzekeraars die u met elkaar vergelijkt? Er zijn drie mogelijkheden:

  • Algemene en-bloc clausule: Met een algemene en-bloc clausule heeft de verzekeraar altijd de mogelijkheid om de collectieve premies te verhogen.
  • Rechtvaardige en-bloc clausule: De verzekeraar kan de collectieve premies alleen verhogen als er aantoonbaar reden toe is. Bijvoorbeeld een wetswijziging.
  • Geen en-bloc clausule: De verzekeraar heeft geen recht om premies eenzijdig te verhogen